Taikyoku

Kyokushin Kata: Taikyoku

Taikyoku Sono Ichi

Taikyoku Sono Ni

Taikyoku Sono San