Renraku

Kyokushin Renraku Kata

Renraku Ichi - Mae Geri , Gyaku Tsuki

Renraku Ni - Chudan Soto Uke , Gedan Barai , Gyaku Tsuki

Renraku San - Mae Geri , Yoko Geri , Ushiro Geri

Renraku Yon - Mawashi Gedan Barai , Ago Uchi , Gyaku Tsuki , Mae Geri , Mawashi Geri , Ushiro Geri , Gedan Barai , Gyaku Tsuki

Renraku Go - Mawashi Geri , Oi Tsuki , Gyaku Tsuki , Mawashi Geri

Renraku Roku - Oi Tsuki , Gyaku Tsuki , Oi Tsuki , Shita Tsuki

Renraku Shichi - Mawashi Geri , Ushiro Mawashi Geri , Mae Geri , Mawashi Geri , Ushiro Mawashi Geri