Kihon Kata

Kyokushin Kihon Kata

Kihon Kata Ichi - Seiken Mae Gedan Barai

Kihon Kata Ni - Seiken Jodan Uke

Kihon Kata San - Mae Geri Chudan Chusoku

Kihon Kata Yon - Mae Geri Chudan Chusoku Tsuki No

Kihon Kata Go - Seiken Uchi Uke Chudan

Kihon Kata Roku - Seiken Soto Uke Chudan